Rady a články

Odvodové zaťaženie spoločníkov a konateľov s.r.o. od 1.1.2022

V tomto článku Vám prinášame informácie o rôznych spôsoboch odmeňovania konateľov a spoločníkov s.r.o., ako aj skompletizovaný prehľad odvodového zaťaženia konateľov a spoločníkov s.r.o., aj s praktickými príkladmi, platný od 1.1.2022, ktorý si môžete pozrieť na konci tejto stránky. Konateľ má pri výkone svojej funkcie nárok na odmenu za výkon funkncie konateľa.

Zmluva o výkone funkcie

Tento článok sa zaoberá podrobnejším priblížením právnych vzťahov vznikajúcich pri výkone funkcie konateľa a spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) a s tým súvisiacimi otázkami. Zameriava sa najmä na výhody a význam zmluvy o výkone funkcie v porovnaní s mandátnou zmluvou a s tým súvisiacou optimalizáciou odvodového zaťaženia spoločníkov a konateľov s.r.o. Na konci článku je možné objednať vzor zmluvy o výkone funkcie.

Prihlasovacie povinnosti do SP, ZP a na DÚ

Vedeli ste, že zamestnávateľom sa nestávate len v prípade, ak prijmete zamestnanca do pracovného pomeru alebo na dohodu? Zamestnávateľom sa stávate aj v prípade, ak Vaša spoločnosť nemá žiadneho zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu, ale napríklad sa rozhodne vyplácať svojim konateľom, alebo spoločníkom odmenu za výkon ich funkcie. Takáto odmena sa považuje za príjem zo závislej činnosti.

Zmluva o výkone funkcie.

Objednávka dokumentov Vybrané vzory Vám pomôžu upraviť vzťah medzi spoločnosťou s ručením obmedzeným a konateľom, alebo spoločníkom tejto spoločnosti. Vzorový dokument je overený advokátskou kanceláriou a aktualizovaný vzhľadom na legislatívu platnú v čase zakúpenia...

Zmeny Obchodného zákonníka od 1.1.2018.

Novela Obchodného zákonníka nám aj v roku 2018 prináša pre obchodné spoločnosti zmeny. Jedná sa najmä o nasledovné: 1. Od roku 2018 môže rozhodnúť o vylúčení štatutárneho alebo dozorného orgánu, teda o vylúčení fyzickej osoby z tejto funkcie, okrem súdu aj iný orgán...

Minimálna mzda od 1.1.2018.

Dňa 11. októbra 2017 vláda schválila návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy. Od 1. januára 2018 sa zvýši minimálna mzda o cca. 10,34 %, čo predstavuje čiastku 45 €. To znamená, že z doterajších 435 € bude minimálna...

Nový „jasličkový zákon“ od 1.3.2017.

Starostlivosť o dieťa formou "au-pair" či "detskými centrami" alebo "detskými jaslami" nebola doteraz nijako špecificky právne regulovaná a na poskytnutie týchto služieb postačovala voľná živnosť. Novela zákona o sociálnych službách účinná od 01.03.2017 pre...

Minimálna mzda od 1.1.2017.

Dňa 12. októbra 2016 bol vládou schválený návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR týkajúci sa zvýšenia minimálnej mzdy. Od 1. januára 2017 sa zvýši minimálna mzda o cca. 7,41 %, čo predstavuje čiastku 30 €. To znamená, že z doterajších 405 €...

Pripravované zmeny od 1.1.2017.

Návrh novely zákona o dani z príjmov, predloženej ministerstvom financií, a ďalšie pripravované zmeny zákonov sa budú dotýkať týchto hlavných bodov: 1. Daň z príjmov právnických osôb. - daň z príjmov právnických osôb sa má po novom znížiť z terajších...

Schválené legislatívne zmeny od 1.1.2017.

Dňa 23.11.2016 Národná rada SR schválila novelu zákona o dani z príjmov, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve....

Predaj a darovanie poľnohospodárskeho pozemku.

Od 1. júna 2014 sa prevod poľnohospodárskych pozemkov výrazne skomplikoval. Hlavným dôvodom je opodstatnený zámer chrániť poľnohospodársku pôdu a tým zamedziť špekulatívnym nákupom a následnej zmene druhu pozemku, alebo zneužívaniu týchto pozemkov voči doterajším...