Registrácia k DPH

 
Cena len za 169 Eur v rámci celého Slovenska

Registrácia k DPH je administratívne náročný proces. Naša spoločnosť Vás prevedie celým procesom registrácie, skompletizujeme potrebné dokumenty a pripravíme Vás na ústny pohovor na daňovom úrade, na ktorý môžete ale aj nemusíte byť daňovým úradom pozvaný. Našim cieľom je doložiť na daňový úrad perfektne pripravenú žiadosť so všetkými potrebnými prílohami tak, aby ste registráciu k DPH získali v čo najkratšom možnom čase a pokiaľ možno bez ústneho pohovoru. V najvyššej možnej miere Vám pomôžeme zjednodušiť tento náročný byrokratický proces tak, aby ste nemuseli platiť daňovú zábezpeku, resp. aby bola jej výška čo najnižšia.

Pri registrácii spoločnosti k DPH rozlišujeme či ide o dobrovoľnú registráciu, alebo povinnú registráciu.

Povinná registrácia

Povinne musí byť spoločnosť zaregistrovaná k DPH v prípade ak:

1. Spoločnosť dosiahne obrat 49 790 Eur za najviac 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kendárnych mesiacov (podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH).

2. Spoločnosť nadobudne tovar z iného členského štátu (podľa § 7).

3. Spoločnosť dodá/prijme služby do/z iného členského štátu (podľa § 7a).

Pri registrácii podľa § 4 ods. 1 zákona o DPH (po dosiahnutí zákonného obratu) sa spoločnosť stáva platiteľom dane. Má povinnosť odvádzať daň zo svojich dodávok tovarov a služieb a má právo na odpočítanie dane.

Pri registrácii podľa § 7 a podľa § 7a zákona o DPH, sa spoločnosť nestáva platiteľom dane. Takáto spoločnosť má povinnosť platiť daň z nadobudnutého tovaru, resp. je povinná platiť daň pri prijatí služby od zahraničnej zdaniteľnej osoby, ale nemá nárok na odpočítanie dane.    

Dobrovoľná registrácia

Základnou podmienkou na dobrovoľnú registráciu pre DPH je to, že žiadateľ musí byť zdaniteľnou osobou so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku alebo musí byť zdaniteľnou osobou, ktorá sa v tuzemsku obvykle zdržiava.  Táto zdaniteľná osoba musí zdokladovať že vykonáva ekonomickú činnosť, alebo že sa ešte len pripravuje na výkon činnosti (jedná sa teda o novovzniknuté subjekty, ktoré vykonávajú prípravnú činnosť na podnikanie.

Postup pri registrácii k DPH

Pri registrácii k DPH je potrebné dokladovať množstvo dokumentov: žiadosť o registráciu, dotazník, podnikateľský plán, vyhlásenie vlastníka k sídlu spoločnosti, obchodné zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, faktúry, dodacie listy, objednávky, účtovné výstupy, bankové výpisy a pod.

Po prijatí žiadosti o registráciu k DPH je vo väčšine prípadov konateľ spoločnosti vyzvaný príslušným daňovým úradom k ústnej obhajobe žiadosti o registráciu k DPH. Pri posudzovaní žiadosti môže dokonca daňový úrad vykonať miestne zisťovanie, t.j. navštívi sídlo spoločnosti, kde preveruje najmä technické a administratívne vybavenie, prístup do sídla spoločnosti, označenie sídla a pod.

Rovnako nesmieme zabúdať na možnosť daňového úradu určiť povinnosť zložiť zábezpeku na daň. Táto povinnosť sa týka tzv. “rizikových subjektov”, ktoré sú resp. boli takýmto subjektom, alebo ktoré sú alebo boli ekonomicky (spoločník) alebo personálne (konateľ) prepojené so subjektom, ktorý mal nedoplatky na dani 1 000 eur a viac, resp. mu bola zrušená registrácia na DPH z dôvodu neplnenia si svojich zákonných povinností voči daňovému úradu. Výška zábezpeky na daň sa pohybuje v rozmedzí od 1 000 Eur do 500 000 Eur. Jej výšku určuje daňový úrad.

V prípade, že žiadateľ o registráciu k DPH nezloží zábezpeku na daň alebo ju zloží v nižšej sume, daňový úrad ho napriek tomu zaregistruje k DPH, avšak od platiteľa DPH bude daňovú zábezpeku vymáhať.

Lehoty

Daňový úrad rozhodne o registrácii žiadateľa k DPH do: 

  • 21 dní od doručenia žiadosti o registráciu pre DPH, ak nemá žiadateľ povinnosť zložiť zábezpeku na DPH.

  • 60 dní od doručenia žiadosti o registráciu pre DPH, ak má žiadateľ povinnosť zložiť zábezpeku na DPH.

v cene

  • Odborné podnikateľské poradenstvo, ktoré zahŕňa úvodnú konzultáciu, týkajúcu sa Vášho podnikania a následného stanovenia vhodného postupu pri registrácií DPH.

  • Vyhotovenie žiadosti o registráciu k DPH, dotazníku, podnikateľského zámeru a kompletizácia všetkých potrebných príloh k žiadosti o registráciu k DPH (pri kompletizácii je potrebná súčinnosť žiadateľa).

  • Naša asistencia počas celého procesu registrácie až do jej úspešného zavŕšenia.

doplnkové služby

  • Zastupovanie žiadateľa na príslušnom daňovom úrade v mene žiadateľa na základe plnomocenstva.

  • Súčinnosť v prípade miestneho zisťovania, ak to žiadateľ vyžaduje.

  • Prevzatie a následné odovzdanie osvedčenia o registrácii k DPH.


Cena za doplnkové služby závisí od konkrétnych nákladov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením jednotlivej služby.

Kontaktujte nás - registrácia k DPH

2 + 10 =