Zápis dopravcov do OR

Zápis dopravcov do obchodného registra
165 € 
vrátane súdneho poplatku

  • Bez behania po úradoch a administratívnej záťaže. 

  • Z pohodlia Vášho domova.

  • Zápis do týždňa.
  • V rámci celého územia SR!
  • Garancia vrátenia peňazí pri Vašej nespokojnosti. 

Postup zmeny v 3 krokoch
l

1.

Vyplníte objednávkový formulár, ktorý Vám zašleme e-mailom.

2.

Zašlete nám e-mailom naskenované povolenie na vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu a licenciu na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu spolu s podpísaným plnomocenstvom pre našu spoločnosť.

Z

3.

Všetko ostatné vybavíme za Vás (zápis do obchodného registra a uhradíme za Vás súdny poplatok).

Naše ceny sú konečné a nie sú navyšované žiadnymi skrytými poplatkami. Zastupovanie pred obchodným registrom a daňovým úradom je bezplatné. Klient platí len za administratívne úkony, ktoré sú potrebné v súvislosti so zmenou v s.r.o. potrebné vykonať.

povinnosti dopravcov

Každý prevádzkovateľ vnútroštátnej, alebo medzinárodnej cestnej dopravy, či už je fyzickou alebo právnickou osobou (až na zákonom stanovené výnimky) je v zmysle zákona o cestnej doprave povinný zapísať sa do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva a to najneskôr do 30 dní odo dňa právoplatnosti povolenia alebo licencie Spoločenstva.

Porušenie povinnosti zápisu do obchodného registra zákon charakterizuje ako iný správny delikt. Ako vyplýva z § 48 ods. 1 písm. r) zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave v prípade, že sa prevádzkovateľ cestnej dopravy nezapísal do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva, dopravný správny orgán mu uloží pokutu od 100 € do 15 000 €.  

Poplatky

Ak by si chcel dopravca podať návrh na zápis do obchodného registra samostatne, tak súdny poplatok za podanie návrhu v listinnej podobe by ho stál 150 €. Pritom by sa nevyhol nevyhnutnej administratíve a behaniu po úradoch.

S našou pomocou je možné tento súdny poplatok znížiť na polovicu a navyše všetko vybavíte z pohodlia svojho domova. Naša cena za zabezpečenie všetkých administratívnych úkonov súvisiacich so zápisom dopravcu – podnikajúcej fyzickej osoby do obchodného registra vrátane súdneho poplatku je 165 €.

Lehoty

Po tom, ako nám budú z Vašej strany doručené všetky potrebné dokumenty, podáme návrh na zápis do obchodného registra, pričom obchodný register rozhodne o vykonaní zápisu do cca 5 pracovných dní.

So zápisom do obchodného registra je spojená aj zmena spôsobu vedenia účtovníctva, nakoľko dopravcovia zapísaní v obchodnom registri sú povinní účtovať v sústave podvojného účtovníctva.

Na koho sa povinnosť zápisu do obchodného registra nevzťahuje?

Povinnosť zápisu do obchodného registra platí od 01.03. 2012 pre všetky osoby podnikajúce v cestnej doprave (nákladnej a osobnej), avšak nevzťahuje sa na prevádzkovateľov taxislužby a na cestnú dopravu prevádzkovanú podnikmi podľa osobitných predpisov, ktorými sú čl. 1 ods. 4 nariadenia ES č. 1071/2009 a čl. 1 ods. 5 nariadenia ES č. 1072/2009. V zmysle týchto nariadení sa povinnosť zápisu do obchodného registra nevzťahuje napr. na:

– podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa cestnej nákladnej dopravy len motorovými vozidlami alebo jazdnými súpravami, ktorých celková povolená hmotnosť nepresahuje 3,5 tony,

– podniky, ktoré poskytujú služby osobnej cestnej dopravy výlučne na neobchodné účely, alebo ktorých hlavnou činnosťou nie je povolanie prevádzkovateľa osobnej cestnej dopravy,

– podniky vykonávajúce povolanie prevádzkovateľa cestnej dopravy len motorovými vozidlami s maximálnou povolenou rýchlosťou nepresahujúcou 40 km/h,

– preprava poškodených alebo pokazených vozidiel,

– preprava tovaru v motorových vozidlách, ktorých účelom cesty je preprava tovaru z alebo do podniku, či už v rámci, alebo mimo podniku, na jeho potreby a pod.

 

V zmysle § 5 ods. 5 zákona č. 56/2012 Z.z. o cestnej doprave sa táto povinnosť nevzťahuje ani na prevádzkovateľa nákladnej dopravy vo vnútroštátnej doprave, ktorý poskytuje len tieto dopravné služby:

– rozvoz tovaru výlučne na účely miestneho zásobovania obyvateľstva vrátane miestnych trhovísk do vzdialenosti 50 km,

– prepravu osív, hnojív, krmív, poľnohospodárskych strojov a úrody na účely ich použitia alebo spracovania v poľnohospodárskej výrobe vrátane prepravy živých zvierat z fariem na bitúnky, krmív na kŕmenie hospodárskych zvierat a zberu mlieka a mliečnych výrobkov z fariem na spracovanie a spätnú prepravu kontajnerov na mlieko,

– odvoz živočíšneho odpadu na zneškodnenie do kafilérií; to neplatí, ak ide o infekčný odpad, na ktorý sa vzťahujú pravidlá o preprave nebezpečných vecí,

– nekomerčnú prepravu humanitárnej pomoci a pomoci obyvateľstvu v núdzových situáciách, najmä pri živelných pohromách, priemyselných haváriách a iných obdobných udalostiach,

– komerčnú prepravu pre ozbrojené sily, ozbrojené bezpečnostné zbory a civilnú ochranu obyvateľstva, ak sa preprava uskutočňuje na základe ich objednávky na plnenie ich úloh a po celý čas prepravy pod ich kontrolou,

– zber a odvoz komunálneho odpadu a prepravy súvisiace s jeho ukladaním a zneškodňovaním na skládkach alebo v spaľovniach, alebo

– prepravy vecí vozidlami s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg.

Ukončenie platnosti oprávnení na podnikanie

Živnostenské koncesie na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. júna 2010 stratili platnosť 3. decembra 2013. Povolenia, dopravné licencie a iné rozhodnutia a osvedčenia vydané podľa dovtedajších predpisov zostali v platnosti do vyznačeného dňa ich platnosti; ak nemali vyznačenú platnosť, platili najdlhšie do 4. decembra 2015.

Prevádzkovatelia cestnej dopravy, ktorí boli držiteľmi povolenia alebo licencie Spoločenstva získaného podľa dovtedajších predpisov, boli povinní sa zapísať do obchodného registra s predmetom činnosti podľa obsahu povolenia alebo licencie Spoločenstva najneskôr do 1. apríla 2016.

Zaujímavosť

V praxi sa často stáva, že počet vozidiel, na ktoré má dopravca vystavené povolenie sa v priebehu krátkeho časového obdobia mení smerom nahor alebo nadol (napr. z dôvodu že dopravca si vozidlá prenajíma podľa dopytu jeho odberateľov, pričom tento dopyt je rôzny a teda aj počet vozidiel sa často mení). Otázka znie, či je povinnosťou dopravcu podať návrh na zápis zmien do obchodného registra zakaždým, keď sa počet vozidiel na danom povolení zmení? Počet vozidiel sa totiž vždy uvádza na danom povolení a počet týchto vozidiel sa u konkrétneho dopravcu môže zmeniť aj niekoľko krát do roka. Nakoľko zákon túto situáciu celkom jasne neupravuje, obrátili sme sa s touto otázkou na Ministerstvo spravodlivosti SR, ktoré nám poskytlo svoje výkladové stanovisko. Treba upozorniť, ako aj samotné ministerstvo uviedlo, že výkladovým stanoviskám ústredných orgánov štátnej správy k určitému zákonnému ustanoveniu chýba všeobecná právna záväznosť a teda možno hovoriť len o právnom názore konkrétneho autora na konkrétny prípad a záleží len na adresátovi, či sa s ním stotožní a bude podľa neho postupovať. Predmet  nášho  podania  tvorila  právna  otázka, či prevádzkovateľ nákladnej dopravyktorý má vydané povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy, u ktorého dôjde k zmene v počte vozidiel, prostredníctvom ktorých túto činnosť vykonáva, je povinný podať návrh na zápis uvedených zmien v Obchodnom registri?

Z dôvodu prehľadnosti uvádzame len najpodstatnejšiu časť zo stanoviska Ministerstva spravodlivosti SR zo dňa 28.12.2016, v ktorom ministerstvo vyslovilo svoj právny názor / odporúčanie, a to konkrétne:

Počet vozidiel, prostredníctvom ktorých je možné uvedenú činnosť vykonávať, je súčasťou predmetu podnikania „výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel … napríklad 11“ a teda je zrejmé, že každá zmena v počte vozidiel je následne rozšírením alebo zúžením predmetu podnikania a prevádzkovateľ je povinný požiadať prostredníctvom „Žiadosti o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy“ o zmenu povolenia.

Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojom stanovisku ďalej uvádza, že rovnako dôležité je aj ustanovenie čl. 16 ods. 2 písm. d) nariadenia ES č. 1071/2009, podľa ktorého vnútroštátne elektronické registre členského štátu (medzi ktoré patrí i Obchodný register SR) obsahujú okrem iných náležitostí i druh povolenia a počet vozidiel, na ktoré sa vzťahuje.

Na základe uvedeného Ministerstvo spravodlivosti SR vo svojom stanovisku na záver vyslovilo odporúčanie, aby dopravca v prípade zmeny počtu vozidiel návrh na zápis zmien do Obchodnom registri podával. Uvedené totiž môže v praxi spôsobovať následné aplikačné problémy pri uplatňovaní ustanovenia § 7 ods. 13. zákona o obchodnom registri, podľa ktorého pred zápisom predmetu podnikania alebo činnosti registrový súd z predložených listín preverí, či bolo na ich výkon vydané živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie.

Kontaktujte nás - Zápis dopravcov do OR