Zápis rodného čísla do OR

len za 39 

 • Bez behania po úradoch a administratívnej záťaže. 

 • Z pohodlia Vášho domova.

 • Zápis do týždňa.
 • V rámci celého územia SR!
 • Garancia vrátenia peňazí pri Vašej nespokojnosti.

Postup zÁpisu r.Č. v 3 krokoch

l

1.

Vyplníte objednávkový formulár, ktorý Vám zašleme e-mailom.

2.

Doručíme Vám e-mailom dokumentáciu na podpis. Podpísanú dokumentáciu nám doručíte osobne, poštou alebo e-mailom.

Z

3.

Všetko ostatné vybavíme za Vás.

Naše ceny sú konečné a nie sú navyšované žiadnymi skrytými poplatkami. Zastupovanie pred obchodným registrom je bezplatné. Klient platí len za administratívne úkony, ktoré sú potrebné v súvislosti so zmenou v s.r.o. potrebné vykonať.

nová povinnosť pre podnikateľov do 30.9.2021

Od 1.10.2020 pribudla podnikateľom pod hrozbou sankcie nová povinnosť.

Spoločnosti, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020 musia do obchodného registra doplniť údaje o členoch svojich orgánov, ktoré sa tam predtým nezapisovali. Napríklad pri spoločníkoch sa jedná o dátum narodenia a rodné číslo. Pri cudzincoch, ktorí v spoločnostiach vystupujú sa jedná o číslo pasu, dokladu o pobyte, resp. občianskeho preukazu. Ak je spoločníkom iná spoločnosť (iná s.r.o.) jedná sa o jej identifikačné číslo.

Všetky tieto údaje budú musieť dotknuté osoby doplniť dodatočne. Údaje sa zapisujú do neverejnej časti obchodného registra, preto sa podnikatelia nemusia obávať, nie sú verejne dostupné.

Nové spoločnosti, ktoré vznikli od 1.10.2020 už uvádzajú do obchodného registra tieto údaje automaticky pri prvozápise, čiže túto povinnosť už majú splnenú.

Avšak  všetkých starších spoločností sa táto povinnosť týka. Oznámiť rodné čísla spoločníkov či iné identifikačné údaje je možné len elektronicky prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu. Návrh je treba podať aj spolu s prílohami, ktoré osvedčujú zapisované skutočnosti.

Koho sa nová povinnosť týka

Rodné číslo alebo iný identifikačný údaj (dátum narodenia, číslo pasu, číslo dokladu o pobyte, číslo občianskeho preukazu, identifikačné číslo inej s.r.o., ktorá je spoločníkom a pod.) sa povinne zapisuje u nasledovných osôb:

 

 • spoločníci s.r.o., k.s. alebo v.o.s..
 • jediní akcionári a.s. alebo j.s.a.
 • konatelia s.r.o.
 • členovia predstavenstva a.s.
 • členovia dozornej rady a.s. alebo s.r.o.
 • vedúci organizačných zložiek
 • likvidátori
 • prokuristi
 • správcovia na výkon nútenej správy

Súdny poplatok

V súčasnej dobe platí, že za podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra je potrebné uhradiť súdny poplatok vo výške 33 €, avšak na vláde prebiehajú momentálne rokovania, ktoré majú za cieľ upustiť od tohto poplatku.

Lehoty a sankcie

Povinnosť doplniť rodné číslo, alebo iný identifikačný údaj do obchodného registra má podnikateľ najneskôr do 30.9.2022. Avšak, pokiaľ podnikateľ nebude mať zapísané rodné číslo, alebo iný identifikačný údaj do 30.9.2021 tak, po 1.10.2021 mu obchodný register nezapíše žiadnu zmenu (napr. zmenu názvu, sídla, predmetu podnikania, zmenu spoločníka alebo konateľa s.r.o, a pod.) a to až dovtedy pokiaľ podnikateľ nevykoná aj zápis chýbajúcich údajov (rodného číslo, alebo iného identifikačného údaja).

Uvedené vyplýva z § 15g ods. 10 a 11 zákona o obchodnom registri v platnom znení, v zmysle ktorých:

 • ods. 10) Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky identifikačné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb podľa predpisov účinných do 30. septembra 2020, sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s týmto zákonom spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov po 30. septembri 2021, najneskôr však do 30. septembra 2022.
 • ods. 11) Ak najbližším návrhom na zápis zmeny zapísaných údajov podľa odseku 10 nedôjde k zosúladeniu zápisu spôsobom podľa odseku 10, registrový súd naň neprihliada a vyzve navrhovateľa na odstránenie nedostatkov v lehote 15 dní od doručenia výzvy s poučením o následkoch neodstránenia nedostatkov. Márne uplynutie lehoty podľa predchádzajúcej vety má za následok, že súd na návrh neprihliada. Konanie podľa predchádzajúcej vety sa považuje za konanie zastavené pre nedostatok právomoci.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že konateľ je povinný zabezpečiť zápis rodných čísel, resp. iných identifikačných údajov dotknutých osôb do 30.9.2021. Ak tak neurobí a spoločnosť bude chcieť požiadať o zápis zmeny iných údajov (napr. o zmenu názvu, sídla a pod.) súd takúto spoločnosť najskôr vyzve, aby chýbajúce údaje zapísala do 15 dní. Ak tak spoločnosť neurobí, na zápis zmeny iných údajov sa nebude prihliadať. Ak by spoločnosť nemala v pláne žiadať obchodný register o nejakú inú zmenu, tak či tak je povinná rodné číslo, resp. iný identifikačný údaj do obchodného registra doplniť a to najneskôr do 30.9.2022. V prípade, ak tieto údaje nebudú zapísané ani v termíne do 30.9.2022, podnikateľ sa vystavuje uloženiu sankcie a to až do výšky 3 310 .

Podnikateľom sa preto odporúča, aby zápis rodného čísla, čí iného identifikačného údaju zaistili čo najskôr a predišli tak prípadným komplikáciám. Doplnenie identifikačného údaju do OR si môžete zabezpečiť aj svojpomocne. Ak však nechcete strácať čas s komplikovanou administratívou, radi Vám so zápisom identifikačného údaju do OR pomôžeme. Stačí nás kontaktovať.

Kontaktujte nás – Zápis identifikačného údaju do OR

* – povinné pole.

Zápis r.č. do OR